Lào Cai: Hơn 34.000 cán bộ, đảng viên tham gia quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Sáng 4/12, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương…

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lào Cai có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; các báo cáo viên Trung ương và cấp tỉnh; Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, Trường Cao đẳng Lào Cai...

2221.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lào Cai.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến hơn 16.200 điểm cầu trong toàn quốc, thu hút hơn 1,4 triệu cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Tại tỉnh Lào Cai, Tỉnh ủy chỉ đạo kết nối trực tuyến tới 222 điểm cầu trong tỉnh với hơn 34.000 cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

 
89.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong quán triệt tinh thần học tập đến cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Trước khi diễn ra hội nghị toàn quốc, tại điểm cầu Tỉnh ủy Lào Cai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong quán triệt tinh thần học tập đến cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh: Thông qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về giá trị, sự cần thiết, nội dung cốt lõi và những điểm mới quan trọng trong các nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII, từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, đồng thuận trong hành động, quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

2212.jpg
2227.jpg
2217.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lào Cai.

Để việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII bảo đảm kịp thời, hiệu quả thực chất và sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, kịp thời việc học tập nghị quyết dành cho các đối tượng còn lại chưa có điều kiện tham gia học tập; trên cơ sở các chuyên đề chung, các địa phương, đơn vị biên soạn, bổ sung các nội dung phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị, phù hợp với đối tượng cụ thể để nghiên cứu, học tập, quán triệt.

Giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; giao Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; giao Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

 
2256.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề số 1.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo sau hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết và triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết của Trung ương, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, có hướng dẫn, lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ trì thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để bổ sung, hoàn thiện và ban hành triển khai thực hiện.

2226.jpg
Hội nghị thu hút hơn 34.000 cán bộ, đảng viên tỉnh Lào Cai tham gia học tập.

Các cấp ủy chỉ đạo đưa Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn vào nội dung tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội...; các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, có chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung cốt lõi và điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII.

2263.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề số 2 tại hội nghị.

Trong 1 ngày, hội nghị sẽ tập trung nghiên cứu 4 chuyên đề, gồm: Chuyên đề 1 “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt; chuyên đề 2 “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt; chuyên đề 3 “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang truyền đạt; chuyên đề 4 “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt.

 
12.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Bảo Thắng.
22.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Si Ma Cai.

Báo Lào Cai sẽ tiếp tục thông tin nội dung hội nghị.

https://baolaocai.vn/lao-cai-hon-34000-can-bo-dang-vien-tham-gia-quan-triet-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-8-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-post376755.html#376755|home-highlight|1

Theo Thành Phú/baolaocai.vn

Tin Liên Quan

Các phong trào thi đua góp phần đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển toàn diện

Chiều 28/2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2024.

Tăng cường phối hợp thông tin tuyên truyền khu vực biên giới

Chiều 27/02, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết kế hoạch phối hợp công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại khu vực biên giới tỉnh Lào Cai năm 2023 và triển khai kế hoạch phối hợp năm 2024.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường khai mạc hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề học Bác năm 2024 về tinh thần “7 dám”

Sáng 28/2, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2024 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích...

Tích cực học và làm theo tinh thần “7 dám” của Bác để xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển

Sau 1/2 ngày diễn ra, hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2024 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung” do Tỉnh...

Lào Cai lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo và “7 dám”

Chuyên đề của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong truyền đạt tại hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức của Tỉnh ủy tổ chức tháng 6/2023 đã trở thành lời hiệu triệu, tạo sự khích lệ, nguồn sức mạnh, động lực tích cực lan tỏa tới các cấp, ngành, từng cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà cán bộ, Nhân dân huyện Mường Khương

Sáng 28/2, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Khương và cán bộ, Nhân dân các dân tộc xã Thanh Bình, huyện Mường Khương.