Dân số Lào Cai

Dân số toàn tỉnh: 730.420 người (số liệu tính đến 01/4/2019). Mật độ dân số bình quân: 115 người/km2, trong đó có 25 nhóm ngành dân tộc cùng chung sống hoà thuận, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 66,21% dân số toàn tỉnh. Dân tộc Kinh chiếm 33,78%. Các dân tộc thiểu số phân bố, cư trú trên địa bàn 9/9 huyện, thành phố của tỉnh.