Danh sách người phát ngôn các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2018

STT Họ tên Chức vụ Cơ quan Số điện thoại Thư điện tử
        Cá nhân Cơ quan  
1 Hoàng Chí Hiền Chánh Văn phòng Văn phòng UBND tỉnh 0888289289 02143850988 hchien-ubnd@laocai.gov.vn
2 Vương Trinh Quốc Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 0889289289 02143828399 vtquoc-stttt@laocai.gov.vn
3 Nguyễn Duy Hòa Chánh Văn phòng Hội Đồng nhân dân tỉnh 0982949675 02143842476 ndhoa-hdnd@laocai.gov.vn
4 Phạm Thị Hồng Loan Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 0936239199   pthloan-skhcn@laocai.gov.vn
5 Nguyễn Anh Ninh Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0943120999 02143841595 ninhna@laocai.edu.vn
6 Nguyễn Thành Sinh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường 0912205045   sinhnt-stnmt@laocai.gov.vn
7 Hà Văn Thắng Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0913287015   hvthang-svhttdl@laocai.gov.vn
8 Hoàng Quốc Khánh Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 0913287966   hqkhanh-skhdt@laocai.gov.vn
9 Ngô Đức Ảnh Giám đốc Sở Tài chính 0913287279 02143660669 ndanh-stc@laocai.gov.vn
10 Nông Tiến Cương Giám đốc Sở Y tế 0903454344 02143820930 ntcuong-syt@laocai.gov.vn
11 Lê Ngọc Quỳnh Giám đốc Sở Tư pháp   02143820809 lnquynh-stp@laocai.gov.vn
12 Đỗ Trường Giang Giám đốc Sở Công thương 0913287452 02143820172
 
 
dtgiang-sct@laocai.gov.vn
13 Trần Đại Hải Giám đốc Sở Ngoại vụ 0912587657 02143840017 tdhai-sngv@laocai.gov.vn
14 Nguyễn Tiến Dũng Giám đốc Sở Nội vụ   02143847289 ntdung-snv@laocai.gov.vn
15 Đinh Thị Hưng Giám đốc Sở Lao động, TB&XH   02143820021 dthung-sldtbxh@laocai.gov.vn
16 Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT 0942994888  
 
natuan-snnptnt@laocai.gov.vn
17 Vũ Hùng Dũng Quyền Giám đốc Đài Phát thanh-TH tỉnh 0869306888    
18 Trịnh Xuân Trường Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng 0912587729 02143820064 txtruong-sxd@laocai.gov.vn
19 Nguyễn Ngọc Khải Trưởng ban Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai 0913359983 02143830202 nnkhai-bqlkkt@laocai.gov.vn
20 Phan Đăng Toàn Chánh Thanh tra Thanh tra tỉnh 0903276199 02143820023 pdtoan-tt@laocai.gov.vn
21 Nông Đức Ngọc Trưởng Ban Ban Dân tộc tỉnh 0966377168 02143824912 ndngoc-bdt@laocai.gov.vn
22 Nguyễn Quốc Huy Chủ tịch UBND huyện UBND huyện Bắc Hà 0917691868 02143880230 nqhuy-bacha@laocai.gov.vn
23     UBND huyện Bảo Thắng      
24 Nguyễn Văn Minh Chủ tịch UBND huyện UBND huyện Si Ma Cai 0913287787 02143796016 nvminh-simacai@laocai.gov.vn
25 Hồ Cao Khải Chủ tịch UBND huyện UBND huyện Bảo Yên 0913588591   hckhai-baoyen@laocai.gov.vn
26 Phan Trung Bá Chủ tịch UBND huyện UBND huyện Văn Bàn 0913360028 02143882123 ptba-vanban@laocai.gov.vn
27     UBND huyện Mường Khương      
28 Hoàng Đăng Khoa Chủ tịch UBND huyện UBND huyện Bát Xát 0913030531   hdkhoa-batxat@laocai.gov.vn
29 Lê Tân Phong Chủ tịch UBND huyện UBND huyện Sa Pa 0912416293 02143871445 ltphongsapa@laocai.gov.vn
30 Lê Quang Minh Chủ tịch UBND thành phố UBND thành phố Lào Cai 0941269988 02143820067 lqminh-laocai@laocai.gov.vn
31 Nguyễn Hữu Hạnh Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên 01635188988 02143872866  
32 Vũ Viết Trường Cục trưởng Cục Thống kê Lào Cai 0966867666 02143820234 vvtruong@gso.gov.vn
33 Nguyễn Ngọc Khải Trưởng ban Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai 0913359983 02143830202