Danh sách người phát ngôn các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai tháng 01/2023

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

SỐ ĐIỆN THOẠI

E-MAIL

      1.             

Phan Quốc Nghĩa

Chánh Văn phòng – VP UBND tỉnh Lào Cai – (Người phát ngôn của UBND tỉnh Lào Cai)

02143841010

0888289289

pqnghia-ubnd@laocai.gov.vn

      2.             

Vũ Hùng Dũng

Giám đốc - Sở Thông tin và Truyền thông

0889289289

02143828399

vhdung-stttt@laocai.gov.vn

      3.             

Nguyễn Văn Chính

Chánh Văn phòng - Đoàn BQH & HĐND tỉnh

02143842476

 nvchinh-hdnd@laocai.gov.vn

      4.             

Bùi Khắc Hiền

Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ

0913099627    02143820188

bkhien-skhcn@laocai.gov.vn

      5.             

Dương Bích Nguyệt

 

Giám đốc - Sở Giáo dục và Đào tạo

0915351775

0214 3655888

dbnguyet-sggdt@laocai.gov.vn

      6.             

Hồ Cao Khải

Giám đốc - Sở Tài nguyên và Môi trường

0913588591

hckhai-stnmt@laocai.gov.vn

      7.             

Đinh Minh Hà

Giám đốc - Sở Văn hóa và Thể thao

0915480189

dmha-svhtt@laocai.gov.vn

 

      8.             

Hà Văn Thắng

Giám đốc - Sở Du lịch

0913287015

hvthang-sdl@laocai.gov.vn

      9.             

Phan Trung Bá

Giám đốc - Sở Kế hoạch và Đầu tư

0913 360 028

ptba-skhdt@laocai.gov.vn

  10.             

Ngô Đức Ảnh

Giám đốc - Sở Tài chính

0913287279

02143660669

ndanh-stc@laocai.gov.vn

  11.             

Hoàng Quốc Hương

Giám đốc - Sở Y tế

0912857203

02143824705

hqhuong-syt@laocai.gov.vn

  12.             

Lê Ngọc Quỳnh

Giám đốc - Sở Tư pháp

0919992466

02143820809

lnquynh-stp@laocai.gov.vn

  13.             

Hoàng Chí Hiền

Giám đốc - Sở Công Thương

0913360193

02143820172

hchien-sct@laocai.gov.vn

  14.             

Phạm Thanh Quang

Giám đốc - Sở Ngoại vụ

0354689879

02143840017

ptquang-sngv@laocai.gov.vn

  15.             

Nguyễn Văn Minh

Giám đốc - Sở Nội vụ

0913287787

02143847289

nvminh-snv@laocai.gov.vn

  16.             

Đinh Thị Hưng

Giám đốc - Sở Lao động - TB&XH

 0918 901368

02143820021

dthung-sldtbxh@laocai.gov.vn

  17.             

Đỗ Văn Duy

Giám đốc - Sở Nông nghiệp & PTNT

0902144569

dvduy-snnptnt@laocai.gov.vn

  18.             

Nguyễn Thị Hải Anh

Giám đốc - Đài Phát thanh - TH tỉnh

0912881027

 

  19.             

Nguyễn Quốc Huy

Giám đốc - Sở Giao thông vận tải - Xây dựng

0917691868

02143820064

nqhuy-sgtvtxd@laocai.gov.vn

  20.             

Vương Trinh Quốc

Trưởng Ban - Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai

0911469389

Vtquoc-bqlkkt@laocai.gov.vn

  21.             

Lưu Hồng Quảng

Giám đốc - Công an tỉnh

0692449130

lhquang@laocai.gov.vn

  22.             

Nguyễn Trọng Ngữ

Chính ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

0976124969

ngunguyet1966@gmail.com

  23.             

Nguyễn Thành Sinh

Chánh Thanh tra - Thanh tra tỉnh

02143820023

ntsinh-ttt@laocai.gov.vn

  24.             

Nông Đức Ngọc

Trưởng Ban - Ban Dân tộc tỉnh

0966377168

02143824912

ndngoc-bdt@laocai.gov.vn

  25.             

Đinh Văn Đăng

Chủ tịch - UBND huyện Bắc Hà

02143880230

dvdang-bacha@laocai.gov.vn

  26.             

Ngô Minh Quế

Chủ tịch - UBND huyện Bảo Thắng

 

nmque-baothang@laocai.gov.vn

  27.             

Hoàng Văn Dương

Chủ tịch - UBND huyện Si Ma Cai

0978494396

02143796016

hvduong-simacai@laocai.gov.vn

  28.             

Trần Trọng Thông

Chủ tịch - UBND huyện Bảo Yên

0948120241

ttthong-baoyen@laocai.gov.vn

 

  29.             

Tô Ngọc Liễn

Chủ tịch - UBND thị xã Sa Pa

0977883883

tnlien-sapa@laocai.gov.vn

  30.             

Vũ Hồng Phương

 

Chủ tịch - UBND huyện Văn Bàn

0982500898

02143882123

vhphuong-vanban@laocai.gov.vn

  31.             

Lê Ngọc Dương

Chủ tịch - UBND huyện Mường Khương

0886214888

lnduong-muongkhuong@laocai.gov.vn

  32.             

Nguyễn Quang Bình

Chủ tịch - UBND huyện Bát Xát

0913287273

nqbinh-batxat@laocai.gov.vn

  33.             

Hoàng Đăng Khoa

Chủ tịch - UBND thành phố Lào Cai

0913030531

02143820067

hdkhoa-laocai@laocai.gov.vn

  34.             

Nguyễn Hữu Hạnh

Giám đốc - Vườn Quốc gia Hoàng Liên

0335188988

02143872866

 

  35.             

Nguyễn Việt Quang

Cục trưởng - Cục hải quan tỉnh

02143823760

0983289409

quangnvl@customs.gov.vn

  36.             

Phạm Văn Đăng

Giám đốc - Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh

 0986477999

02143858199

phamdangtl

@gmail.com

  37.             

Dương Hùng Yên

Viện trưởng - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

0912205002

dhyen_laocai@vks.gov.vn

  38.             

Vũ Trọng Cường

Giám đốc - Kho bạc nhà nước Lào Cai

0912157911

cuongvt@vst.gov.vn

  39.             

Phùng Đắc Hưng

Cục

trưởng - Cục Thống kê tỉnh Lào Cai

0986243875

pdhungvph@gso.gov.vn

  40.             

Trương Mạnh Hùng

Chủ tịch - Liên minh HTX tỉnh Lào Cai

0904736666

hungtm@vca.org.vn