Home Page NEW COUNTRYSIDE Operation news

10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai năm 2023

Với chủ đề công tác "Đoàn kết - Kỷ cương - Nền tảng - Dữ liệu - Kết nối - Lan tỏa", năm 2023, ngành Thông tin và Truyền thông Lào Cai đã có sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện. Công tác quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường, phát huy hiệu quả trên tất cả lĩnh vực chuyên ngành, tạo thế và lực mới cho sự phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.