Operation news

10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai năm 2023

Với chủ đề công tác "Đoàn kết - Kỷ cương - Nền tảng - Dữ liệu - Kết nối - Lan tỏa", năm 2023, ngành Thông tin và Truyền thông Lào Cai đã có sự phát...